Powerful Computer

INTELLIXSOFT

Professional software consultant for enterprise and business services

We are software consultants for enterprise and businesses. We give consultation and develop the software that can solve your business-oriented problem.

 

SERVICES

บริการซอฟต์แวร์ ให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์

Students Typing at Their Computer

OPTIMIZATION FOR

Logistics, Construction, Manufacturing, Port management

กระบวนการจัดการธุรกิจบางอย่าง มีความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการปัญหาในบางเรื่องโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์เหล่านั้นจะต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้ ซึ่งบ่อยครั้งทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจนำมาประยุกต์ร่วมกันเพื่อการแก้ปัญหา เยี่ยมชม Business cases ได้ที่นี่

อีเวนท์สำหรับหาเครือข่าย

OPTIMIZATION FOR

Business

การบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องที่สำคัญ การมุ่งใช้ไอทีไม่เพียงแค่ทำให้กระบวนการทำงานปกติสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่เป็นการใช้เพิ่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การให้บริการ การประสานงาน 
เรามึตัวอย่าง Business case ที่ท่านสามารถนำซอฟต์แวร์มาปรับใช้เพื่อการบริหารองค์กรสำหรับธุรกิจในด้านต่างๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

Typing

BLOCKCHAIN FOR

Education and organization

เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน แต่สามารถสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันสามารถแชร์ข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นเจ้าของข้อมูล ด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยี จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ปรึกษาเราได้ที่นี่