american-public-power-association-VuR4oH

ELECTRICITY

การจัดการพลังงานไฟฟ้า เกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อน การจัดสรรยูนิตคอมมิตเมนท์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่เป็นปัญหาที่สำคัญในการจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตพลังงานด้วยการเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด ภายใต้เงื่อนไขทางเทคนิคของผู้ผลิต ศึกษา Business case ได้ที่นี่

(Photo by American Public Power Association on Unsplash)

 
fre-sonneveld-q6n8nIrDQHE-unsplash.jpg
 

PREVIOUS WORK

Achieving Goals

american-public-power-association-dR3Fb6

UNIT COMMITMENT

โปรเจ็กต์การจัดการไฟฟ้าในโคลอมเบียเพื่อจัดสรรยูนิตคอมมิตเมนท์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ ภายใต้ขอจำกัดทางเทคนิค เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  การจัดการเกี่ยวข้องกับ
การกำหนดเวลาเปิดและปิดไฟฟ้า 
การหาช่วงกำลังที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า
ในประเทศโคลอมเบียการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้ผูกขาดแก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นการที่ผู้ผลิตทุกๆรายจะเห็นด้วยในแผนการผลิตนั้นอาจเป็นปัญหาได้

Get in Touch

PROPOSED SOLUTION - BLOCKCHAIN FOR UNIT COMMITMENT

การแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนจากผู้ผลิตต่อแผนการผลิตที่ถูกนำเสนอ. และการสร้างความโปร่งใสในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ Blockchain โดยแผนการผลิตจะถูกนำเสนอใน Blockchain ผู้ผลิตแต่ละราย สามารถนำไปสร้าง Smart contract เพื่อกำหนดข้อเสนอการผลิต

(Photo by American Public Power Association on Unsplash)

Get in Touch
american-public-power-association-Zy1mDO
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

CONSULTATION SERVICE

ติดต่อเราเพื่อสอบถามได้ที่นี่